SmitsVandenBroek International B.V.

Heb je een vraag of heb je onze
hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

SmitsVandenBroek International B.V.

Heb je een vraag of heb je onze hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nr. 75293935.

A. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  Opdrachtnemer: de besloten vennootschap SVDB International B.V.
  Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht, worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord, maar in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
  Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken waaronder stukken of gegevensdragers, al dan niet ondergebracht bij derden.
  Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 2. Op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:408 lid 2 BW niet van toepassing..
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten behoeve van de werknemers en maten van Opdrachtnemer.
 4. Indien de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerde opdracht, al dan niet gedeeltelijk, naar redelijk oordeel van Opdrachtnemer ten gunste komt van één of meer andere (rechts)personen dan de feitelijke Opdrachtgever, dan worden deze (rechts)personen, met name -doch niet uitsluitend- voor het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde honorarium gelijkgesteld met Opdrachtgever. Voor het honorarium zijn zowel de feitelijke Opdrachtgever als de (rechts)personen ten gunste van wie de werkzaamheden eveneens strekken allen hoofdelijk aansprakelijk. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de (rechts)personen ten gunste van wie de werkzaamheden van Opdrachtgever tevens strekken.

B. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarbij Opdrachtnemer betrokken is. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige algemene bepalingen van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud dat de strekking van de algemene voorwaarden behouden blijft.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Telkens indien Opdrachtgever een opdracht geeft aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.
 2. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. Het staat partijen vrij te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

D. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden de bescheiden die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig en qua vorm en wijze naar wens van Opdrachtnemer ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt worden zijn bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, na uitvoering van de werkzaamheden van de desbetreffende overeenkomst aan Opdrachtnemer geretourneerd.
 4. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever afkomstige bescheiden.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de bescheiden, ook als deze afkomstig zijn van derden.

E. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving aan of schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst door derden te laten verrichten.
 3. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om aansprakelijkheidbeperkingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.
 5. Opdrachtnemer is wettelijk verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder Opdrachtgever hierover te informeren. Opdrachtnemer is gehouden en zal door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 (Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst (grensoverschrijdende constructies die voldoen aan een of meerdere wezenskenmerken (hallmarks) worden gemeld). Opdrachtnemer zal deze melding niet verrichten in de volgende gevallen: (i) een andere intermediair heeft de constructie al gemeld en Opdrachtnemer heeft als bewijs daarvan een referentienummer ontvangen van deze intermediair, of (ii) Opdrachtnemer beroept zich op het wettelijk verschoningsrecht. Tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021 meldt Opdrachtnemer de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij Opdrachtnemer betrokken is geweest vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij Opdrachtnemer betrokken is vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 worden tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 door de Opdrachtnemer gemeld (de overgangsperiode). Ten aanzien van deze wettelijke verplichting geldt de gebruikelijke geheimhoudingsplicht die in acht moet worden genomen niet.
 6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden geacht te zijn verricht op grond van een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en vormt mitsdien geen grond voor beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, schriftelijk een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen de overeenkomst, behoudens overmacht, moet zijn uitgevoerd. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert een grond op voor beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever.
 8. De werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst zijn niet gericht op het ontdekken van fraude, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Desondanks zal Opdrachtnemer indien er aanwijzingen voor fraude zijn Opdrachtgever daarover rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de informatie die door verwerking daarvan is verkregen, behoudens verplichtingen die (inter)nationale regelgeving, overheid(sorganen) of beroepsorganisaties op hem leggen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. De geheimhouding geldt niet voor naar oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk intern overleg.

G. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
 4. Het bovenstaande geldt ook voor door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

H. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, overstromingen, molest en andere stagnatie in de normale gang van zaken, worden die verplichtingen opgeschort totdat Opdrachtnemer in staat is ze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen vast dat de coronapandemie/ epidemie en de daardoor veroorzaakte ziekte COVID-19 alsmede alle daarmee verband houdende maatregelen van (buitenlandse) lokale, regionale en landelijke overheden voor Opdrachtnemer kwalificeren als overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is Opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan één maand duurt, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder recht tot het vorderen van enige schadevergoeding ter zake van de ontbinding.

I. Honorarium

 1. Alle tarieven en prijzen van Opdrachtnemer zijn netto, exclusief kosten, verschotten en omzetbelasting. Eventuele voorschotten zullen in beginsel verrekend worden met de einddeclaratie.
 2. De tarieven en prijzen van Opdrachtnemer kunnen, mede gelet op de indexering, jaarlijks worden herzien.
 3. Indien in het tijdvak tussen de datum van aanvaarding van de opdracht en uitvoering van de overeenkomst de omstandigheden die als grondslag voor de tarieven en de prijsberekening hebben gediend aanmerkelijke wijzigingen hebben ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de tarieven en de prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig tussentijds te verhogen.
 4. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid van minimaal 15 minuten. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien en voor zover toegestaan voor Opdrachtnemer, kunnen partijen een succesfee afspreken.
 5. Opdrachtgever is, telkens wanneer Opdrachtnemer daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen, gehouden aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen.
 6. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
 7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventuele verschuldigde omzetbelasting, ten minste één keer per maand in rekening gebracht.

J. Betaling

 1. Alle kosten van betaling, waaronder kosten van een wissel en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting, verrekening en opschorting.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een vertragingsrente van 1% per maand, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze hoger is, verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
 4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van (buiten)gerechtelijke incasso van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op de werkelijke kosten dan wel ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-. De enkele inschakeling hiertoe van (een) derde(n) door Opdrachtnemer doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als Opdrachtgever een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ongeacht de verdeling, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de facturen.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde (aanvullende) zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer is onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of niet te starten, zolang door Opdrachtgever niet de gevraagde of voldoende zekerheid voor betaling is gegeven.

K. Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de door Opdrachtnemer verzonden stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De bewijslast dat het afgeleverde werk niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden in ongewijzigde toestand zoals afgeleverd te controleren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het Opdrachtnemer niet in staat stellen tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Alvorens Opdrachtgever het recht van reclame kan inroepen moet Opdrachtnemer in staat worden gesteld om, naar keuze van Opdrachtnemer, de werkzaamheden opnieuw te verrichten, dan wel het resultaat hiervan aan te passen en/of te verbeteren.

L. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een goed beroepsbeoefenaar mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de tekortkoming toerekenbaar is en bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die bij de uitvoering mag worden verwacht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of derden, indien de schade het gevolg is van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte informatie. Voorts is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte bedrijfs- of gevolgschade en voor schade, direct dan wel indirect, ontstaan door toedoen van ingeschakelde hulppersonen en/of het moeten voldoen aan wet- en regelgeving.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voor zowel directe als indirecte schade beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitbetaalt, met inbegrip van het bedrag aan eigen risico van Opdrachtnemer in dat geval. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde honorarium. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid vloeit voort uit een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één maal het honorarium dat kan worden toegerekend aan de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever gedurende een jaar voorafgaand aan het ontstaan van schade verrichte werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in alle gevallen, waarin de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, beperkt tot een bedrag van € 100.000,-. Partijen kunnen schriftelijk een ander maximum overeenkomen.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. Indien Opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld de schade ongedaan te maken of te beperken vervalt het recht op schadevergoeding.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, indien Opdrachtnemer op grond van de wet of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, die gevraagd of ongevraagd gerechtigd zijn informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de overeenkomst van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
 8. Indien een door middel van elektronische communicatiemiddel verzonden bericht niet bij de geadresseerde aankomt, dan wel een virus of iets dergelijks bevat, kan Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende ondergeschikten.
  10. Onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de Opdracht door Opdrachtnemer, vervallen aanspraken van Opdrachtgever, hoegenaamd en op welke grondslag dan ook, met betrekking tot de Overeenkomst/Werkzaamheden twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

M. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Opzegging dient schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand te gebeuren.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, ongeacht of zij voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt, direct te beëindigen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zelfs na aanmaning met een redelijke termijn niet nakomt, dan wel wegens gewichtige redenen.
 3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen daaraan ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
 4. De overeenkomst kan bovendien door Opdrachtnemer door opzegging direct beëindigd worden zonder inachtneming van enig opzegtermijn, indien Opdrachtgever niet in staat is om zijn schulden (ook aan derden) te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, Opdrachtgever een schuldsanering treft, zijn activiteiten staakt, indien Opdrachtnemer het ontstaan van één van bovengenoemde omstandigheden bij Opdrachtgever redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijk beëindiging rechtvaardigt in het belang van Opdrachtnemer.
 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking zoals hievoor omschreven, is dat Opdrachtgever vooraf alle openstaande voorschotten en facturen aan Opdrachtnemer voldoet.
 6. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde onstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies of omzetderving, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer waardoor Opdrachtgever zich genoodzaakt ziet tot opzegging.

N. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op de algemene voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verwijzingsregels van internationaal privaatrecht. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
 2. Het staat Opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.
 3. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse, Duitse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.

Is de interesse gewekt in een gesprek over mogelijkheden? Schroom niet om contact op te nemen voor nadere informatie en een kennismaking via het contactformulier.